Kjøps- og kundevilkår – Vannscooterutleie & Vannscooterpool (abonnement)

Generelle vilkår og betingelser

Skader på vannscooteren og utstyr er ikke dekket av forsikring. leietaker er ansvarlig for alle skader på fartøyet og utstyr under hele leieperioden. ved skader blir dette takstert av et sertifisert Yamaha verksted og belastet leietaker i sin helhet.

Leietaker er forsikret for personskader, skader på andre gjenstander og på andre personer. egenandel er på kr 4000,-

Leietaker må fremvise gyldig bårførerbevis ved utlevering. (gjelder ikke personer født 01.01.1980 eller senere). leietaker er ansvarlig for at alle som fører fartøyet under leieforholdet har gyldig bårførerbevis.

All bruk av fartøyet i ruspåvirket tilstand er ikke tillatt.

Leietaker må fremvise gyldig legitimasjon med bilde ved utlevering.

Leietaker må ha gjort seg kjent med foreskrift om bruk avvannscooter og lignende.

Leietaker må ha gjort seg kjent med allminellige båtføreregler.

Vannscooter utleveres med full drivstoff tank og skal leveres med full tank, hvis ikke trekkes 20kr per liter fra depositum.

Leietaker skal levere vannscooteren tilbake til avtalt tid, hvis ikke belastes et gebyr på kr 1000,- per påbegynt time, alternativt kr 3000,- per dag.

Leietaker er selv ansvarlig for å påpeke feil og skøder på vannscooter og tilbehør før uthenting.

Det er ingen mulighet for å avbestille en booking. det kan være mulig å endre dato på en bokking hvis det finnes tilgjengelige vannscootere på ønsket dato.dette må meldes fra om senest 2 uker før.

Ved for sen uthenting (2 timer) forbeholder vi oss retten til å leie ut vannscooteren til ny kunde. leiebeløp blir da tapt, depositum utbetales innen 1-3 virkedager.

Når motoren på vannscooteren er på må man til en hver tid ha minimum 1 meter vanndybde under vannscooteren

Det er ikke tillatt å kjøre/dra vannscooter opp på strand og land. Dette for å minimere sjansen for skader på skrog.

Alle vannscootere er utstyrt med GPS-sporing.

Ved booking og betaling godkjenner du automatisk alle vilkårene.

Vilkårene under gjelder kun for kjøp av abonnement.

1. Innledning

Denne avtalen omfatter kjøps- og kundevilkår, heretter benevnt i fellesskap som («Avtalen»). Avtalen gjelder mellom kunde («Kunden») og Stasjonsdrift Ilstad AS/Vannscooterutleie.com, org. nr. 924677406  («Vannscooterutleie.com», «vi» eller «oss»).

2. Tjenestene

Denne Avtalen gjelder Kundens rett til å reservere Vannscooterutleie.com sine Vannscootere via vår nettside og å benytte våre vannscootere i valgt medlemskap med valgte bookingrettigheter fra 15. April til 30. september («Sesongen»), med de begrensninger som måtte gjelde Kundens valgte medlemskap.

Vannscooterutleie.com sørger for vannscootere, henger, polering, påkrevd service, annsvarsforsikring og oppsyn med vannscooterene. Vannscooterutleie.com sørger videre for at vannscooteren(e) er i god stand, fulltanket og tilgjengelig ved reservasjon. Vannscooterutleie.com forplikter seg til å opprettholde et effektivt og brukervennlig reservasjonssystem. Sesongmedlemskap inkluderer gratis innføring i bruk av vannscooteren(e) og tilfølgende henger.

Kunden har ingen eierrettighet i Vannscooterne, men har en bruksrett som er beskrevet i disse vilkårene.

Kunden skal sørge for at drivstofftank er full ved tilbakelevering av vannscooter.

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når Kunden har sendt sin bestilling til Vannscooterutleie.com.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Vannscooterutleie.com i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i Kundens bestilling.

4. Betaling og fakturering

Priser avhenger av valgte abonnement og tjenester. Prisinformasjon finnes https://vannscooterutleie.com/priser/.

Betalt alt nå: Kunden betaler fullt beløp for det medlemskap Kunden har bestilt gjennom Visa, Mastercard eller Vipps. Kunden er medlem i Vannscooterutleie.com så fort betaling er mottatt.

Nedbetaling med Klarna: Kunden mottar faktura via Klarna med egen forfallsdato for fullt beløp for det medlemskap Kunden har bestilt. Kunden er medlem i Vannscooterutleie.com fra den dato kunden sender sin bestilling.

Priser for abonnement kan endres med virkning for kommende sesong og vil være tilgjengelig på vår nettside.

5. Utlevering

Kunden kan benytte seg av Vannscooterutleie.com sin vannscooterpool først etter at abonnementet er bestilt og første delbetaling eller hele medlemskapet er betalt.

Vannscooteren(e) utleveres hos Esso/Deli de luca. Kongens gate 42. 1530 Moss

Vannscooteren(e) utleveres på tilhenger og må sjøsettes av kunde.

6. Angrerett

Ved bestilling av medlemskap i Vannscooterutleie.com sin vannscooterpool har Kunden 14 dagers angrerett. Dersom Kunden ønsker å benytte angreretten, må Kunden gi Vannscooterutleie.com melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra avtaleinngåelse. Kunde kan fritt benytte seg angreretten uten å oppgi noen grunn.

For å benytte angreretten, må Kunden underrette Vannscooterutleie.com skriftlig og på en utvetydig måte. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende.

Vannscooterutleie.com er forpliktet til å tilbakebetale betalingen til Kunden uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Vannscooterutleie.com fikk melding om Kundens beslutning om å benytte angreretten.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som Kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre Kunden uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

Betalingsomkostningene refunderes ikke dersom Kunden har betalt med betalingsmåter hvor dette tilkommer (Vipps/Kredittkort).

7. Avtalens varighet og bindingstid

Avtalen har en bindingstid på 12 måneder og er uoppsigelig i bindingstiden.

Vannscooterutleie.com sender faktura på samme medlemskapstype og tilvalg for neste sesong, ved utløpet av sesongen, dersom Kunden ikke har avsluttet medlemskapet eller gjort andre endringer. Dersom fakturaen ikke blir betalt innen forfallsdato, vil medlemskapet bli avsluttet.

Dersom faktura for ny sesong er betalt, vil det løpe en ny bindingstid på 12 måneder.

8. Personopplysninger

Kunden gir Vannscooterutleie.com rett til å lagre og registrere data som oppgis i forbindelse med opprettelsen og vedlikehold av Avtalen. Eksempel på slike data er: Fødselsnummer, innhentning av kredittopplysninger og evt. betalingsanmerkninger, faktureringshistorikk, samt andre opplysninger knyttet direkte til kundeforholdet.

Kunden har rett til å få innsyn i de personopplysninger som Vannscooterutleie.com til enhver tid måtte inneha. Vannscooterutleie.com er ansvarlig for at personopplysningene behandles og oppbevares på en lovlig og forsvarlig måte. Hvis Kunden oppgir feil informasjon om persondata, har Vannscooterutleie.com rett til å si opp Avtalen.

9. Vilkår knyttet til bruk av vannscooter

Generelle krav til bruk og opptreden

Vannscooterfører må ha fylt 20 når vannscooteren skal føres, og skal kunne dokumentere gyldig båtførerprøve.

Vannscooterfører skal i praksis vise at hun/han har tilstrekkelig erfaring/kompetanse til å føre vannscooteren. Under ingen omstendighet må vannscooterfører overlate vannscooteren til andre uten at dette er skriftlig avtalt med vannscooterutleie.com på forhånd. Unntak fra dette gjelder nødsituasjon hvor det er fare for liv, skade på person, vannscooter eller annen eiendom. Brudd på dette vilkår kan medføre politianmeldelse.

Kunden må forholde seg til havnereglementet i den havnen Vannscooteren utplasseres. Norsk lov og sjøfartsregler skal følges, og Kunden skal utvise godt sjømannskap.

Vannscooteren skal kun benyttes til fritidsferdsel til sjøs, og kan ikke benyttes til noen form for konkurranse, eller kommersiell bruk.

Tyveri, grovt uaktsomt skadeverk, kjøring i ruspåvirket tilstand og andre straffbare forhold vil bli politianmeldt.

Reglement for reservasjon av vannscooter

Kunden reserverer vannscooter gjennom det reservasjonssystem vannscooterutleie.com til enhver tid benytter med de begrensninger som gjelder for valgt medlemskap.

Vannscooterne reserveres med en unik rabattkode kun gyldig tilknyttet kundens medlemskap.

Vannscooterne vil normalt kunne reserveres i perioden 15. April til 30. september. Vannscooterutleie.com kan korte ned eller utvide Sesongen ved is- eller snø-forhold på sjøen, eller dersom vinteropplaget og/eller værforholdene gjør det vanskelig å få vannscooterne ut i tide. Vannscooterutleie.com vil i tilfelle varsle om eventuelle forhold eller endringer som vil kunne påvirke vannscooternes tilgjengelighet i Sesongen.

Reservasjon foregår etter følgende prinsipper:

Sesongmedlemmer kan til enhver tid ha reservert en vannscooter i en tidsperiode på en dag i sesongen. Når denne reservasjonen er benyttet, kan Kunden reservere en ny vannscooter i en tidsperiode på en dag som er ledig. Et medlem kan kun reservere én vannscooter i samme tidsrom. Et standard-medlemskap gir muligheten til å reservere vannscootere mellom 08.00 og 22.00 på arbeidsdager. Helg og helligdager er ikke inkludert i dette medlemskapet. Med fullt medlemskap kan kunden reservere fra kl. 08:00 til kl. 22:00 alle dager (Man-Søn).

Vannscooterutleie.com garanterer ikke forholdstall på Kunder per vannscooter og kan ikke garantere at vannscooterne i valgte abonnement er tilgjengelig for reservasjon på ønsket tidspunkt. Vannscooterutleie.com vil uansett tilstrebe at tilgjengeligheten er høy.

Krav før vannscooteren tas i bruk

Retten til å reservere vannscooter hos vannscooterutleie.com krever at alle fakturerte utgifter er innbetalt.

Kunden skal påse at rutinemessige kontroller før oppstart er gjennomført. Disse vil bli beskrevet ved utlevering av vannscooter og er beskrevet i eget avsnitt lenger ned i vilkårene.

Kunden skal sette seg inn i vannscooterutleie.com sine vilkår, og lese gjennom oppdateringer av vilkårene når vannscooterutleie.com gir informasjon om at oppdateringer forekommer.

Kunden skal påse at fører og passasjerer av vannscooteren har på seg godkjente redningsvester. Kunden vil få utlevert 2 stk godkjente redningsvester ved utlevering av vannscooter. Før vannscooteren tas i bruk skal kunden se over vannscooteren og forsikre seg mot at det ikke er synlige skader eller andre forhold ved vannscooteren eller dens utstyr som ikke er som det skal være. Feil, skader, mangler, eller mistanke om slike skal umiddelbart rapporteres til vannscooterutleie.com.

Dersom Kunden ikke rapporterer om eventuelle feil e.l. med vannscooteren før oppstart, mister Kunden retten til å påberope disse og Kunden kan selv bli holdt ansvarlig.

Under bruk av vannscooteren

Kunden forplikter seg til å kontakte vannscooterutleie.com hvis det oppstår skader på vannscooteren under bruk så snart som praktisk mulig og senest før bruken av vannscooteren avsluttes. Skader meldes til vannscooterutleie.com gjennom kontaktskjema på nettsiden.

Etter bruk av vannscooteren

Kunden skal levere tilbake vannscooteren med full drivstofftank til avtalt tid.

Dersom Kunden ikke leverer vannscooteren tilbake innen avtalt tid faktureres kr 1000,- for hver time etter reservasjonstiden har utløpt.

Hvis forsinkelsen er direkte forårsaket av skade eller feil som hindrer tilbakelevering til avtalt tid, er det erstatningsvilkårene i punkt 9.6 under som gjelder i stedet for dette punktet.

Skader og erstatning

Feil, skader eller tap/tyveri av vannscooter eller utstyr skal så snart som mulig rapporteres inn til vannscooterutleie.com og senest før turen avsluttes i tråd med pkt. 9.4. Dersom skade ikke er meldt før vannscooterturen er avsluttet i tråd med pkt. 9.4, vil Kunden kunne bli ilagt et gebyr på kr 2000,-.

Kunden skal gjøre alle nødvendige tiltak for å forhindre ytterligere skade og overholde egen tapsbegrensingsplikt. For feil eller skader hvor videre ferdsel kan føre til ytterligere skadeomfang, skal videre ferdsel ikke gjennomføres. Ved havari, motorstopp, feil eller skade hvor videre ferdsel ikke er tilrådelig eller kan øke skadeomfanget skal vannscooterutleie.com kontaktes for å finne den mest optimale løsningen for tauing eller reparasjon. Ved fare for skade på person, båt eller annet grunnet manglende styring eller andre feil ved vannscooteren, skal redningsselskapet eller nødetatene kontaktes umiddelbart.

Kunden har fullt ansvar for skader og tap/tyveri i den perioden Kunden bruker vannscooteren. Kunden vil måtte betale full erstatning ved skade eller tyveri. Hvis vannscooteren må repareres pga. uaktsomhet eller skjødesløshet, kan Kunden måtte betale opptil NOK 3.500,- per dag vannscooteren ikke kan benyttes, dog begrenset til maksimum NOK 10.000,-.

10. Vannscooterutleie.com ansvar og ansvarsbegrensninger

Ved forsinkelser eller mangler ved våre Tjenester, kan Kunden ha krav på å få deler av abonnementsavgiften tilbakebetalt, eksklusive betalingsomkostninger.

Vannscooterutleie.com er ikke ansvarlig dersom reserverte vannscootere ikke er tilgjengelig som følge av tyveri, forsinket tilbakelevering fra annen kunde, skade oppstått før reservasjonen, feil i bookingløsningen eller andre forhold som ligger utenfor vannscooterutleie.com sin kontroll og som vannscooterutleie.com ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

11. Kundens mislighold av Avtalen

Vannscooterutleie.com kan også kreve erstatning etter alminnelige erstatningsregler dersom Kunden påfører Vannscooterutleie.com økonomisk tap.

Vannscooterutleie.com har rett til å si opp Avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen. Som vesentlig mislighold regnes blant annet betalingsmislighold utover 21 dager, skade på vannscooter som følge av grov eller gjentatt uaktsomhet, gjentatt forsinket tilbakelevering av vannscooter eller uansvarlig og grove brudd på sjøveisregler.

12. Endringer

Vannscooterutleie.com forbeholder seg retten til å endre de alminnelige vilkårene i Avtalen med én måneds varsel. Mindre og uvesentlige endringer kan gjøres uten forutgående varsel.

13. Konfliktløsing og verneting

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Partene vedtar Oslo tingrett som rette verneting.